Kategoria B

Kurs na prawo jazdy

Uprawnienia:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

pojazdem, o którym mowa powyżej wraz z przyczepą lekką

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w podpunkcie pierwszym oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,250 kg, z zastrzeżeniem*

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Zespołem pojazdów, o którym mowa w trzecim podpunkcie, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy*.

Wymagania uczestnictwa w kursie

wiek co najmniej 17 lat 9 miesięcy

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończył 18 lat

Szkolenie obejmuje:

30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych

30 godzin zegarowych zajęć praktycznych

egzamin wewnętrzny

Zapisz się na kurs

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych szkoleń? Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

 

 

adminKategoria B